Процедура по прием

Приемът в Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция става след подаване на писмена молба по образец в Дирекция "Социално подпомагане" по настоящ адрес. Към молбата до съответната дирекция за социално подпомагане се прилагат следните документи:
- документ за самоличност (за справка);
- медицинска характеристика от личен лекар;
- медицинска характеристика от лекар психиатър;
- Експертно решение на ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК (ако има такова).
При необходимост могат да бъдат изискани и други документи.
Настаняването в Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция става със заповед на директора на Дирекция "Социално подпомагане" - гр. Радомир.

Лицето се приема след подписване на договор за предоставяне и ползване на социалните услуги.

Задължителните документи при приема в ЦНСТВХД са:

 1. Заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане" за настаняване на лицето;
 2. Молба по образец от потребителя на социалната услуга до дирекция "Социално подпомагане";
 3. Декларация за семейно положение, доходно и имуществено състояние;
 4. Доклад - предложение, изготвен от дирекция "Социално подпомагане";
 5. Медицинско удостоверение от личен лекар, удостоверяващ общото здравословно състояние на лицето;
 6. Медицинска характеристика на лицето, издадена от лекар - психиатър;
 7. Медицинско удостоверение, че лицето не е било в контакт със заразно болни;
 8. Изследвания за чревни паразити;
 9. Личен амбулаторен картон;
 10. Протокол от ЛКК или Експертно решение на ТЕЛК (ако има такова);
 11. Социална оценка на потребностите на лицето за ползване на социални услуги;
 12. Здравно - осигурителна книжка;
 13. Рецептурна книжка (ако има такава);
 14. Документ за самоличност.

При необходимост могат да бъдат изискани и други документи.

След сключване на договора лицата се вписват в Регистъра на потребителите и за всяко лице се открива досие.

Лицата се настаняват, запознават се с останалите домуващи и с Правилника за вътрешния ред в ЦНСТВХД.

На всяко лице се предоставя част от спално помещение със собствен санитарен възел, легло, нощно шкафче, гардероб.   

За ползваните социални услуги се заплаща такса в размер до 50 % от дохода на лицето или такса в размер на действителните месечни разходи при определени условия по Тарифата за таксите за социални услуги.


Настаняване в Центъра

Доставчикът на социални услуги сключва договор със лицето или с негов законен представител, който задължително съдържа следните компоненти:
1. Права и задължения на страните по договора;
2. Описание на дейностите;
3. Размерът на таксата на социалните услуги - предмет на договора;
4. Срок на договора;
5. Условия и начин на прекратяване на договора.
При приемането на всяко лице се прави първоначален профилактичен медицински преглед от медицинска сестра, който се описва в Протокол от първичен медицински преглед.
Доставчикът на социалната услуга изготвя индивидуален план и набелязва целите, които трябва да бъдат постигнати. Планът включва дейности по задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности, потребности в свободното време, потребности от контакти със семейството, близките, роднини, приятели и други лица.
За да бъдат задоволени здравните потребности на лицата се изготвя писмен план за здравни грижи от медицинския персонал, който включва: медицинска история, необходими превантивни мерки, наличие на алергии, потребности от лечение и зъболечение, оздравителни програми, имунизации и наблюдение, хранене и диети, рехабилитация, лична хигиена.
В Центърът се осигуряват здравни грижи, а не здравни услуги!

В ЦНСТ се води регистър на потребителите, който съдържа информация за:
1. името, постоянния и/или настоящия адрес, датата на раждане и семейното положение на потребителите;
2. акта за настаняване или за приемане в социалната услуга;
3. името, постоянния и/или настоящия адрес и телефонния номер на настойник, попечител или близък роднина на потребителите;
4. името, адреса и телефонния номер на личния лекар на потребителите;
5. датата на настаняване/приемане
6. датата на напускане;
7. датата, часа и причината за смъртта в случаите, в които потребител е починал в Центъра

В ЦНСТ се води прошнурована, прономерована и подпечатана с печата на Центъра книга, съдържаща:
1. опис на паричните средства и материалните ценности, предоставени от настанените лица за съхранение;
2. датата, на която са депозирани парите или материалните ценности;
3. датата, на която определена сума пари или материални ценности са върнати на настанените лица или са били използвани от тяхно име, по тяхна молба, както и целта, за която са използвани;
4. име и длъжност на лицето, отговорно за съхраняването на паричните средства и другите материални ценности.
Лицата, които са предоставили за съхранение парични средства и/ или материални ценности предварително подписват декларация за съхранението им, а приемането и предаването на средствата става с протокол, изготвен в два еднообразни екземпляра.
Всеки потребител има право на домашен отпуск в рамките на 3 месеца за една календарна година. Излизането в отпуск става след подаване на заявление за отпуск до управителя и след издаването на заповед от същия. За времето, през което лицата са в отпуск не се заплаща такса.
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на сайта. Към пълната версия.
Уебсайт в alle.bg